RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH CHCE PRAWIDŁOWEJ KONTROLI PEM

Otrzymaliśmy pismo od Rzecznika Praw Obywatelskich, który nas poinformował, że do jego Biura zwróciło się wiele osób i podmiotów sprzeciwiających się podniesieniu dopuszczalnych poziomów pól magnetycznych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. (Rozporządzenie to weszło w życie z początkiem bieżącego roku i łagodzi normy dotyczące tych poziomów 100-krotnie). Obawy skarżących dotyczyły przede wszystkim negatywnego wpływu PEM na zdrowie i życie ludzkie.

Niestety, według Rzecznika “nie ma on kompetencji, by rozstrzygać o zasadności twierdzeń o niekorzystnych konsekwencjach dla zdrowia wynikających z ekspozycji w polu elektromagnetycznym, a w konsekwencji formułować ewentualne zalecenia dotyczące ograniczenia narażenia ludzi na PEM.”
Niemniej, z uwagi na wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli wskazującej na niedostateczną ochronę przed promieniowaniem elektromagnetycznym pochodzącym od urządzeń telefonii komórkowej, w dniu 2 marca 2020 r. “Rzecznik Praw Obywatelskich w trosce o dobro i zdrowie obywateli RP, a także ochronę środowiska, zwrócił się do Ministra Zdrowia i Ministra Klimatu o podjęcie działań w celu wypracowania skutecznego systemu kontroli dotrzymywania dopuszczalnego poziomu PEM.”

Czy to nam wystarczy? Niestety, nie. Z drugiej strony, zajęcie się choćby prawidłowością przeprowadzanych pomiarów otaczającego nas promieniowania elektromagnetycznego tak, by ich wyniki były rzeczywiste, to zawsze coś.
Dlatego dziękujemy Rzecznikowi Praw Obywatelskich, że pochylił się nad naszą sprawą, a także Wam, którzy się z nim kontaktowaliście i którzy zwróciliście jego uwagę na problem elektrosmogu. 

Pismo w załączeniu:
Pismo BRPO nr V.7200.117.2019.GH