APEL SKANDYNAWSKICH NAUKOWCÓW DO UNIJNEGO KOMISARZA WS. 5G

20 maja br. skandynawscy profesorowie, Rayner Nyberg i Lennart Harder, przekazali unijnemu Komisarzowi ds. Środowiska, Gospodarkę Morskiej i Rybołówstwa, panu Karmenu Vella, wniosek dotyczący uruchomienia sieci 5G w Unii Europejskiej. Ich wniosek to nie tylko apel o wprowadzenie moratorium na tę sieć, lecz również o udostępnienie wszelkich dokumentów potwierdzających jej bezpieczeństwo. Naukowcy ostrzegają, że w przypadku braku udzielenia odpowiedzi przez samego komisarza rozważają uruchomienie drogi sądowej, gdyż, jak podkreślają: 
„Ta kwestia jest zbyt pilna, a zagrożenie dla wszystkich żywych organizmów na tej planecie zbyt duże, aby zostały zignorowane i/lub przekazane podwładnym.”Poniżej przedstawiamy przetłumaczoną na język polski treść ich wniosku:Wniosek o moratorium na wprowadzenie 5G
Wniosek o ustanowienie wytycznych dotyczących ekspozycji na PEM opartych na na niezależnych badaniach
Wniosek o dokumenty potwierdzające bezpieczeństwo 5G


Szanowny Dr Karmenu Vella, Komisarz UE ds. Środowiska
cc: Ministrowie Środowiska, Towarzystwo Ochrony Przyrody, World Wildlife Fund,
The Nature Conservancy (europe@tnc.org), Greenpeace


Zgodnie z zasadą ostrożności (en. Precautionary Principle) ”która pozwala szybko reagować w obliczu możliwego zagrożenia dla zdrowia ludzi … instytucje mogą podjąć działania ochronne bez konieczności czekania, aż … zagrożenia uwidocznią się … należy podjąć środki zapobiegawcze …” (C-157/96 ; C-180/96, 99-100). Badania potwierdzają, że 5G stanowi zagrożenie dla całego życia na Ziemi.

W niniejszym wniosku zwracamy uwagę na trzy sprawy:

 1. Po pierwsze, w Apelu ws. 5G do Unii Europejskiej (5G Appeal to EU), której jest Pan urzędnikiem i przedstawicielem, wnosimy o wprowadzenie natychmiastowego moratorium na uruchomienie sieci 5G. Apel ten poparło ponad 230 autentycznie niezależnych naukowców i lekarzy z 36 krajów. Pod Apelem w sprawie 5G w przestrzeni kosmicznej (Space 5G Appeal) podpisało się już 83 000 osób z 168 krajów. Zgodnie z ww. zasadą ostrożności i komunikatem EU IP/00/96 „ochrona zdrowia jest kwestią nadrzędną wobec kwestii ekonomicznych”.

 2. Po drugie, wnosimy, aby grupa naprawdę niezależnych naukowców ustanowiła nowe wytyczne dotyczące ekspozycji na promieniowanie elektromagnetyczne. Kwestię tę podnosi „Dogłębna Analiza dotycząca uruchomienia 5G”, opublikowanej przez UE w kwietniu 2019r. Stwierdzono w niej, że „na przykład, jednym z aspektów, które nie są obecnie dobrze zrozumiane, są nieprzewidywalne wzorce propagacji, które mogą powodować niedopuszczalny poziom narażenia ludzi na promieniowanie elektromagnetyczne” (s. 6).

  Przeglądy badań naukowych wskazują, że pulsacyjne pola elektromagnetyczne, takie jak 5G, są w większości przypadków dużo bardziej aktywne biologicznie niż fale ciągłe (niepulsacyjne) przy tych samych średnich natężeniach. Po uśrednieniu natężeń tych impulsów przez okres 6 minut, zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym, ICNIRP (en. International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) i wytycznymi UE z 2013 r., żadnego wpływu PEM nie ma, ponieważ ta uśredniona wartość natężenia jest zbyt niska. Wynika z tego, że wytyczne UE i nie tylko, są błędne zakresie ochrony przed skutkami wywoływanymi przez krótkie, aczkolwiek silne impulsy.

  W swoim apelu EMF Scientists Appeal, naukowcy wzywają do większej ochrony zdrowia przed narażeniem na pola elektromagnetyczne. Emerytowany profesor Martin L. Pall opisuje w raporcie, że ww. Komisja ICNIRP, i Komitet Naukowy ds. Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia, SCENIHR (en. Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks) zaprzeczają faktom naukowym. ICNIRP składa się z ograniczonej liczby członków, z których niektórzy wykazują oczywisty konflikt interesów, w przeciwieństwie do podpisanych pod wyżej wymienionymi: . Apelem w sprawie 5G, 230 uczonych3, i  Apelem EMF Scientists Appeal, który poprało 247 rzeczywiście niezależnych naukowców, zajmujących się polami elektromagnetycznymi i zdrowiem. Zgodnie z (art. 191) zasadą ostrożności, jak stwierdzono w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 114, 3:) ”, przyjmując za podstawę wysoki poziom ochrony, biorąc pod uwagę w szczególności każdy nowy rozwój oparty na faktach naukowych” oraz (Art. 168) „należy zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego… poprzez promowanie badań nad… zapobieganiem, informacją i edukacją zdrowotną oraz wczesnym ostrzeganiem przed… zagrożeniami dla zdrowia… oraz promowanie w szczególności inicjatyw mających na celu ustanowienie odpowiednich wytycznych” . Proces ten powinien rozpocząć się od oceny naukowej „w najpełniejszym możliwym zakresie”. ”(Podręcznik prawa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, str. 843).
  Na podstawie obszernych badań naukowych Rezolucja Rady Europy 1815 (8.2.1) proponuje wielkość ekspozycji na PEM w wysokości: 0,6 V/m lub nawet 0,2 V/m, czyli około jedną setną wartości wskazywanej w aktualnych wytycznych.

 3. Po trzecie, niniejszym pismem formalnie zwracamy się z wnioskiem, zgodnie z art. 42 Karty Praw Podstawowych UE, o dostęp do wszystkich posiadanych przez Pana dokumentów, stworzonych przez Pana lub znajdujących się w Pana dyspozycji, związanych ze skutkami oddziaływania pól elektromagnetycznych na zdrowie ludzkie i środowisko. Po jej otrzymaniu stwierdzimy, które z tych dokumentów, jeśli w ogóle, są przedmiotowe i dotyczą bezpieczeństwa 5G. Listę dokumentów i/lub ścieżki dostępu do nich należy przesłać na poniższe adresy e-mail.

  Wiemy, że choć UE entuzjastycznie promuje wprowadzenie 5G, nowy raport UE6 przyznaje, że ”problem polega na tym, że obecnie nie jest możliwe dokładne zasymulowanie lub zmierzenie emisji 5G w rzeczywistym świecie” (s. 12). „Pojawiają się poważne obawy związane z możliwym wpływem na zdrowie i bezpieczeństwo, wynikającym z potencjalnie, znacznie większym narażeniem na promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej, pochodzące z 5G” (str. 4). Raport UE wskazuje również na inne niebezpieczeństwo: „Zwiększone narażenie może wynikać nie tylko z użycia znacznie wyższych częstotliwości w technologii 5G, ale także z możliwości agregowania różnych sygnałów, z ich dynamicznej natury i złożonych efektów interferencji, które mogą pojawiać się zwłaszcza w gęsto zabudowanych obszarach miejskich. ”(s. 11)

Pragniemy poinformować Pana Komisarza, że rozważamy skierowanie sprawy do wszelkich właściwych sądów, w celu wyegzekwowania naszych praw w przypadku, gdy nie wypełni Pan całkowicie naszych żądań. Oczekujemy odpowiedzi na ten list oraz na ww. Apel w sprawie 5G do UE3 w terminie do 20 czerwca 2019r., udzielonej osobiście przez Pana Komisarza, a nie przez personel. Ta kwestia jest zbyt pilna, a zagrożenie dla wszystkich żywych organizmów na tej planecie zbyt duże, aby zostały zignorowane i/lub przekazane podwładnym. Wszystkie komunikaty w tej sprawie będą publicznie dostępne.

Vasa, Finland and Örebro, Sweden 20 May 2019

Z poważaniem,

Rainer Nyberg
NRNyberg@abo.fi
EdD, MPs, professor emeritus, Vasa, Finland

Lennart Hardell
lennart.hardell@environmentandcaner.com  
MD, PhD, oncologist, Örebro, Sweden


Tłumaczenie: KOALICJA POLSKA WOLNA OD 5G
Tekst źródłowy: http://www.5gappeal.eu/