2019.08.01-02 MEGAUSTAWA W SENACIE


2019.08.01 OBRADY SENATU WS. MEGAUSTAWY

Całość posiedzenia można obejrzeć tutaj:
https://www.senat.gov.pl/transmisje/podreczne-archiwum-ostatnich-transmisji/
lub przeczytać stenogram:
https://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/przebieg,528,2.html
do czego gorąco zachęcamy.

Generalnie megaustawa ma “uprościć i przyspieszyć rozwój sieci telekomunikacyjnej i internetowej w Polsce oraz zachęcić inwestorów do rozwoju tej sieci.”
Jednak senatorowie, w przeciwieństwie do posłów, mieli dużo mniejszy entuzjazm by przyjąć ją bez poprawek, zgłaszając m.in. takie wątpliwości:

  • Zdzisław Pupa przed posiedzeniem rozmawiał z profesorami w temacie szkodliwości 5G i mieli oni różne opinie w tej sprawie. Pytał więc, czy resort środowiska i instytucje mu podległe rzeczywiście są w stanie kontrolować wpływ tej sieci na organizmy żywe
  • według Jana Maria Jackowskiego powinno powstać obszerne opracowanie naukowe jednoznacznie wskazujące, czy obawy społeczne związane z PEM są uzasadnione. Senator zwrócił także uwagę na możliwą część utraty dochodów przez samorządy w wyniku megaustawy oraz kwestie bezpieczeństwa narodowego,
  • Kazimierz Wiatr proponował, by na podstawie wyników badań PEM emitowanego przez wcześniejsze generacje sieci komórkowych spróbować ocenić ewentualną szkodliwość sieci 5G,..

O kwestiach tych alarmowała wcześniej senatorów strona społeczna!

Ich wątpliwości próbowała rozwiać oczywiście niezastąpiona pani Wanda Buk, a także sprawozdawca Komisji Infrastruktury, senator Grzegorz Peczkis, entuzjasta megaustawy.
Pan Peczkis porównał on przeciwników sieci 5G do antyszczepionkowców, do których argumenty nie docierają, dodając ,że:
“Nawet jeśli pozwolimy zbadać naukowcom te skutki, to po pierwsze naukowcy nie są jednomyślni, a po drugie, to co ustalą w swym przekazie nie jest przez opinię publiczną przyswajane”…

Trzecią osobą, odpowiadającą na pytania senatorów, był sprawozdawca Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, senator Arkadiusz Grabowski. Ten wskazał, że badań dotyczących bezpieczeństwa sieci 5G nie ma powołując się m.in. na raport autorstwa pt. “Oddziaływanie elektromagnetycznych fal milimetrowych na zdrowie pracowników projektowanych sieci 5G i populacji generalnej” tak długo ukrywany przed opinią publiczną.

Ponadto Arkadiusz Grabowski, jako jedyny z senatorów, złożył do megaustawy poprawki w tym jedną mającą na celu:
“skreślenie z ustawy wszelkich przepisów dotyczących punktów dostępu bezprzewodowego o bliskim zasięgu, które jako jedyne regulacje w ustawie mają związek z sieciami 5G, zarówno samej definicji tych punktów jak i przepisów o ich umieszczeniu w przestrzeni publicznej.”
Senator zaproponował również odroczenie wdrożenia w naszym kraju unijnej dyrektywy w tej materii, do czasu przeprowadzenia badań naukowych dotyczących wpływu PEM emitowanego przez 5G na ludzi i cały świat materii ożywionej.


2019.08.02 OBRADY KOMISJI WS. MEGAUSTAWY

Posiedzenie połączonych komisji: Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej ws, zapiniowania złożonych do megaustawy poprawek:
https://www.youtube.com/

Komisja zaopiniowała pozytywnie wszystkich 5 zgłoszonych do megaustawy telekomunikacyjnej poprawek. Poprawki te poparła również pani Wanda Buk…


2019.08.02 GŁOSOWANIE SENATU WS. MEGAUSTAWY

Megaustawa wraz z poprawkami przegłosowana!
https://www.youtube.com/

co oznacza, że megaustawa wraca do sejmu!

Dzięki poprawkom z megaustawy zniknęły zapisy dotyczące udostępniania przez samorządy bezpłatnie infrastruktury operatorom oraz stacji bazowych o małym zasięgu. Jednak… nadal jest to buble prawny naruszający w kilku miejscach zapisy Konstytucji.
Z drugiej strony:
zasialiśmy wątpliwości i… zyskaliśmy na czasie!
Warto ten czas dobrze wykorzystać i rozsiać tych wątpliwości jeszcze więcej
!
Bo przecież skutki megaustawy dotkną także tych, którzy właśnie decydują o jej losie.