29.07.2019 PANI BUK PISZE DO SAMORZĄDÓW, MY ODPOWIADAMY.


W dniu 9 lipca br. do wszystkich wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów i marszałków województw pani Wanda Buk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, skierowała pismo dot. tzw. cyfrowej megaustawy.
Przyczyną powstania tego pisma, była poczyniona pracowników tego resortu obserwacja, że:
“w związku z prowadzoną nowelizacją, w przestrzeni publicznej pojawia się wiele nieprawdziwych informacji, będących elementem zorganizowanej akcji dezinformacyjnej, wprowadzającej w błąd również Państwa Samorządowców.”
a jego celem: udzielenie przez panią Wandę Buk odpowiednich wyjaśnień w tej sprawie.


W piśmie resortu czytamy więc, że:

  • ustawa nie wprowadza zmian w dopuszczalnych poziomach PEM – zmienia jedynie to, że Minister Zdrowia, a nie jak dotychczas Minister Środowiska, wydawać będzie stosowne rozporządzenie. Propozycja ta stanowi odpowiedź na postulaty społeczeństwa, które wskazuje, że PEM powinno być analizowane głównie pod kątem wpływu na zdrowie;
  • ustawa nie wprowadza do Polski sieci 5G;
  • nowelizacja w dużej części adresuje postulaty i zalecenia raportu NIK z 7 maja brz., który wskazuje na konieczność uszczelnienia procesu nadzoru emisją pola elektromagnetycznego.

W załączeniu przedmiotowe pismo:


Czy pani Wanda Buk w swoim piśmie skłamała?
Nie, ona tylko nie przekazała całej prawdy.


W imieniu koalicji wysłaliśmy więc w dniu wczorajszym do wszystkich adresatów pisma pani Buk uzupełnienie jej informacji.
Tryb pisma: wniosek o udostępnienie informacji publicznej, ponieważ przy okazji chcemy dopytać się ws. wydanych ewentualnych pozwoleń na stacje bazowe obsługujące sieć 5G. Poniżej załączamy treść naszego pisma wysłanego do jednostek samorządu terytorialnego.


Wniosek o udostępnienie informacji publicznejW dniu 9 lipca br. podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, pani Wanda Buk, skierowała do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego pismo dotyczące nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, tj. tzw. megaustawy (druk senacki nr 1225). Celem pisma było udzielenie przez resort wyjaśnień związanych z „akcją dezinformacyjną” w tym temacie. Jako członek Koalicji POLSKA WOLNA OD 5G pragnę odnieść się do tych wyjaśnień i przedstawić Państwu swoje stanowisko w tej sprawie:

1. W piśmie resortu czytamy: „ustawa nie wprowadza zmian w dopuszczalnych poziomach pola elektromagnetycznego (PEM) – zmienia jedynie to, że Minister Zdrowia, a nie jak dotychczas Minister Środowiska, wydawać będzie stosowne rozporządzenie. Propozycja ta stanowi odpowiedź na postulaty społeczeństwa, które wskazuje, że PEM powinno być analizowane głównie pod kątem wpływu na zdrowie;”.

Powyższe oznacza, że w wyniku forsowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji nowelizacji megaustawy Ministerstwo Środowiska ma zostać pozbawione dotychczasowego prawa do wydania rozporządzenia w sprawie dopuszczanych poziomów PEM. Jest to konsekwencją wydania przez Ministerstwo Środowiska negatywnej opinii co do rzeczonej megaustawy, w której czytamy m.in.: 
4.3. Należy podkreślić, że zasadniczym celem Ministra Środowiska jest ochrona ludności przed potencjalną nadmierną ekspozycją na promieniowanie elektromagnetyczne. Na chwilę obecną trudno przewidzieć, jakie zmiany będą obserwowane przy wprowadzeniu nowych technologii, dlatego też punktem wyjścia do podjęcia działań zmierzających do zmiany wartości dopuszczalnych poziomów PEM w środowisku powinny być rzetelne wyniki oceny ich oddziaływania na zdrowie ludzi i środowisko. W związku z powyższym nie widzę podstaw do zmiany dopuszczalnych poziomów PEM w Polsce, a wszelkie propozycje modyfikacji obowiązującego prawodawstwa w ww. zakresie powinny być poprzedzone rzetelną i wnikliwą analizą oddziaływania nowych technologii”.
Dodać należy, że Ministerstwo Zdrowia w swojej opinii do przedmiotowej megaustawy w ogóle nie odniosło się do pierwotnie wskazanego w samym jej projekcie zwiększenia 100-krotnie dopuszczalnych poziomów natężenia PEM.

2. Resort pisze: “Ustawa nie wprowadza sieci 5G w Polsce“.
W uzasadnieniu do jej przyjęcia wskazano konieczność zwiększenia dopuszczalnych poziomów natężenia PEM 100-krotnie (jak wspomniano powyżej, pierwotnie zapis ten znajdował się także w treści samej megaustawy). Bez tego uruchomienie w Polsce sieci 5G nie będzie możliwe. Jednocześnie przesył danych w dotychczasowych generacjach sieci komórkowych, tj. 2G, 3G i 4G, według deklaracji samych operatorów nie powodował przekraczania aktualnie obowiązujących poziomów. Czemu zatem ma służyć złagodzenie obowiązujących norm, poza narażeniem nas, obywateli, na zwiększoną ekspozycję na to promieniowanie?
Ponadto, w tym samym uzasadnieniu napisano również: „Jedną z głównych barier dla wdrożenia sieci 5G są regulacje w zakresie oddziaływania pola elektromagnetycznego. W szczególności dotyczy to ustanowionych wartości granicznych pola elektromagnetycznego występującego w środowisku.” oraz „Brak (…) dostosowania dopuszczalnych poziomów PEM do obowiązujących w większości państw Unii Europejskiej będzie, z dużym prawdopodobieństwem, skutkować niemożliwością wdrożenia sieci 5G w Polsce.”

3. 
Według pani Wandy Buk, megaustawa pozwoli uszczelnić „proces nadzoru nad emisją pola elektromagnetycznego”. Powstaje zatem pytanie, jak Ministerstwo Cyfryzacji zamierza to zrobić. Otóż resort zamierza, po wyżej wskazanym 100-krotnym podwyższeniu poziomów dopuszczalnego PEM, wdrożyć system informatyczny (bezpłatny program SI2PEM), w którym zebrane będą dane z symulacji i pomiarów PEM. To jedyna propozycja tego resortu w odpowiedzi na obawy społeczne – w naszej ocenie niewystarczająca, gdyż dostęp do danych w żaden sposób nie zwiększy bezpieczeństwa obywateli przed nadmierną ekspozycją na to promieniowanie.


Z uwagi m.in. na powyższe coraz więcej samorządów (Kraków, Sosnowiec, Ciechocinek, Chełm, Slawkowo, Jabłonna, Chojnów, Gniewkowo, Fabianki, Chotcza, Dorohusk, Osielsko, Pęcław) zgłasza swoje zastrzeżenia co do wprowadzania megaustawy (oraz ze względu m.in. na pozbawianie samorządów, na podstawie zapisów megaustawy, przyszłych dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i udostępnienia infrastruktury pionowej).


W związku z powyższym,na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U.z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.) uprzejmie proszę o udostępnienie następujących informacji:

1. Ile w bieżącym roku Państwa gmina/jednostka wydała pozytywnych decyzji w sprawie lokalizacji celu publicznego tj. budowy stacji bazowych telefonii komórkowej?
2. Czy budowane na ich podstawie stacje bazowe będą obsługiwać standard / sieć 5G?


Załączniki:
1. Opinia Ministerstwa Środowiska do megaustawy
2. Uzasadnienie do projektu megaustawy
3. Raport pt. “Oddziaływanie elektromagnetycznych fal milimetrowych na zdrowie pracowników projektowanych sieci 5G i populacji generalnej”
4. Rezolucja Rady Miasta Kraków
5. „Po kieszeni. Megaustawa pozbawi samorządy niektórych wpływów” http://samorzad.pap.pl/depesze/miasto/192343/Po-kieszeni–Megaustawa-pozbawi-samorzady-niektorych-wplywow?fbclid=IwAR1bXLl23Z5UX7fR7qPxg0rRzul0-unGQY9H8EfVnzV5aIEyAJH3Ut391kc