24.07.2019 KOALICJA W PAŁACU PREZYDENCKIM

 

W dn. 6 lipca br. wysłaliśmy pismo do Kancelarii Prezydenta z wnioskiem o zorganizowanie w trybie pilnym spotkania dotyczącego wprowadzenia sieci 5G w Polsce:


22 lipca otrzymaliśmy zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego na dzień dzisiejszy!
Poniżej zamieszczam relację z tego spotkania autorstwa Pawła Fijakowskiego oraz Jarosława Jucewicza, którzy w nim uczestniczyli.

24 lipca 2019 odbyło się spotkanie strony społecznej z przedstawicielami Prezydenta RP, Pana Andrzeja Dudy.
Kancelarię Prezydenta reprezentowali: prof. Andrzej Zybertowicz i Paweł Janik – Zastępca Dyrektora Biura Narodowej Rady Rozwoju Samorządu i Inicjatyw Społecznych. Oprócz przedstawionych ww. osób, w spotkaniu uczestniczyło także troje urzędników, w tym radca prawny.

Stronę społeczną reprezentowali członkowie Koalicji POLSKA WOLNA OD 5G
(poza prof. Alicją Bortkiewicz), tj.:
– prof. dr hab. Włodzimierz Klonowski – Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza (instytut ten istnieje od 1975 roku i jest największym centrum inżynierii biomedycznej w Polsce), prelegent Konferencji Sejmowej „Szanse i Zagrożenia – 5 G”;
– prof. Alicja Bortkiewicz – Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera  w Łodzi, współautor raportu pt. : „Oddziaływanie elektromagnetycznych fal milimetrowych na zdrowie pracowników projektowanych sieci 5G i populacji generalnej”;
– Paweł Fijakowski – członek Komisji Sterującej Koalicji POLSKA WOLNA OD 5G, założyciel EKO-OSADA BRZOZÓWKA;
– Jarosław Jucewicz – Radny Rady Miejskiej w Ciechocinku, członek Komisji Uzdrowiskowej, społecznik walczący z operatorem sieci komórkowej;
– Pablo Maria Tkacz – dokumentalistka pracująca na filmem na temat procesu wdrażania w Polsce sieci 5G.


Na wstępie pan Paweł Janik przywitał zebranych gości przedstawiając stronę reprezentująca Kancelarię Prezydenta, a następnie zwrócił się o krótką autoprezentację przedstawicieli strony społecznej.
Następnie zwrócił się o przedstawienie powodów naszego dzisiejszego spotkania.


Rozmowę rozpoczął prof. Włodzimierz Klonowski. Zwrócił on uwagę, że od efektów termicznych oddziaływania pól elektromagnetycznych na organizmy żywe znacznie ważniejsze mogą być efekty nietermiczne, które bardzo często są pomijane także przy ustanawianiu norm na ekspozycję na te pola. A efekty te, często niekorzystne dla organizmów żywych, są szeroko udokumentowane w literaturze naukowej.
(Pełna wypowiedź prof. Klonowskiego znajduje się w załącznikach do niniejszego wpisu.)

Pani prof. Bortkiewicz w swojej wypowiedzi nawiązała do zleconego przez Ministerstwo Zdrowia raportu pt. “Oddziaływanie elektromagnetycznych fal milimetrowych na zdrowie pracowników projektowanych sieci 5G i populacji generalnej”, której jest współautorem. Podkreśliła, że dokument ten nie daje jednoznacznej odpowiedzi na temat szkodliwości sieci 5G, lecz wskazuje na konieczność przeprowadzenia długotrwałych badań, które mogłyby taką informację dostarczyć.
(Fragment raportu: “Nie mniej ze względu na dane wskazujące istnienie mechanizmów biofizycznych, mogących do takich skutków prowadzić, konieczne wydaje się stosowanie przy planowanej eksploatacji takich systemów zasady ostrożności i zasady ALARA (najmniejszej dawki realnie możliwej), przynajmniej do czasu uzyskania wyników badań, które pozwolą na bardziej obiektywne ustosunkowanie się do tego problemu. Jest to ważne szczególnie w kontekście narażenia przewlekłego (długotrwałego / wieloletniego), a także narażenia zróżnicowanej pod względem statusu zdrowotnego populacji.”
Streszczenie tego raportu, przygotowane przez prof. Bortkiewicz, również można znaleźć w załącznikach do tego wpisu.)
W związku z ww. raportem, który został udostępniony do informacji publicznej dopiero 17 lipca (mimo znacznie wcześniejszego zakończenia jego opracowania), nieprawdziwe są tezy tzw. “Białej księgi” opracowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji, wskazujące jakoby sieć 5G była obojętna dla ludzkiego zdrowia.

Radny Ciechocinka, Jarosław Jucewicz, rozpoczął swoją wypowiedź od zwrócenia uwagi na termin przeprowadzenia konsultacji społecznych tzw. megaustawy cyfrowej. Rozpoczęły się one na początku  grudnia 2018r., i trwając 30 dni obejmowały okres świąteczny, kończąc się zaraz po nowym roku. Według radnego okres ten mógł wpłynąć na jakość prowadzonych działań, co w konsekwencji doprowadziło do pominięcia w temacie megaustawy uzdrowisk, które dowiedziały się o takiej inicjatywie uchwałodawczej zbyt późno, uniemożliwiając skuteczne zajęcie stanowiska.  Radny zwrócił uwagę na zapisy stricte odnoszące się do Ustawy uzdrowiskowej, z której usuwa się obostrzenia dla operatorów przy stawianiu masztów telefonii komórkowych. Radny zdementował przy tym opinię resortu cyfryzacji odnośnie braku zasięgu telefonii komórkowej w uzdrowiskach i potrzebie zniesienie tych zapisów. Radny przypomniał zebranym o wynikach raportu Najwyższej Izby Kontroli pt. „Działania organów administracji publicznej w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym pochodzącym od urządzeń telefonii komórkowej” z kwietnia br., obejmującego lata 2015–2018. Następnie zwrócił uwagę na sposób postępowania  operatorów, którzy obchodzą prawo, zgłaszając przed postawieniem stacji bazowej planowane małe moce, po czym po uzyskaniu pozwolenia zwiększają moc nawet kilkanaście razy. Wskazał przy tym na orzecznictwo sądów administracyjnych w Polsce. Nie bez znaczenie pozostało również zwrócenie uwagi na problemy borykających się mieszkańców z nadwrażliwością. Pan Jucewicz podał przykład m.in. z Krakowa (Krowoderskich Zóchów) i reportaż wyemitowany w Telewizji Trwam „Po stronie prawdy” (link w załączeniu pod wpisem), oraz na problem mieszkanki Warszawy, która ze względów zdrowotnych mając antenę nad głową, musiała uciekać z domu, po czym po zmianie adresu, po kilku latach kolejny operator wybudował jej kolejny maszt przed domem. 
Jucewicz zwrócił uwagę również na osoby reprezentujące rząd na etapie legislacji, gdzie Wiceminister Zdrowia pan Janusz Cieszyński, odpowiedzialny z ramienia Ministerstwa za wprowadzenie rządowego projektu megaustawy cyfrowej, w latach 2009-2014 pracował w jednej z największych znanych firm z obszaru telekomunikacji.

Dokumentalistka wskazała na nielegalny lobbing kierownictwa Ministerstwa Cyfryzacji, który skupia się na realizacji interesów branży telekomunikacyjnej. Zwróciła także uwagę na blokadę i tzw. “cenzurę informacyjną” w temacie możliwych negatywnych skutków 5G w mediach publicznych. Wezwała Prezydenta do podjęcia działań mających na celu doprowadzenie do złamania blokady cenzuralnej i przeprowadzenie uczciwej debaty na temat bilansu korzyści i strat z wprowadzenia w naszym kraju 5G, podkreślając, że w przypadku jej uruchomienia bez badań potwierdzających neutralny wpływ na zdrowie populacji zostanie złamany art. 39 Konstytucji.
“Kto weźmie odpowiedzialność za negatywne skutki wprowadzenia 5G jeśli za 15 lat naukowcy udowodnią, że jest to przyczyną kolejnego wzrostu ilości nowotworów.” – pytała.

Paweł Fijałkowski, członek Komisji Sterującej Koalicji POLSKA WOLNA OD 5G, zwrócił uwagę na fakt, że w celu umożliwienia prawidłowego działania bezprzewodowej sieci 5G konieczny jest montaż setek tysięcy anten ulicznych, rozstawionych w odległości 100m – 200 m. Dodatkowo, dla terenów trudno dostępnych i słabo zaludnionych, do przekazu informacji zostaną wykorzystane wyniesione na orbitę ziemską satelity.
“Jaką państwo polskie będzie miało kontrolę nad mocą i treścią przekazu spoza terytorium? Jaką będziemy mieli kontrolę społeczną nad emisją decydowaną w niezdefiniowanych centrach ponadnarodowych, np. “Space X”?” – pytał.
Pan Fijakowski przestrzegał także przed promowaniem “postępu” jako celu samego w sobie, co było cechą ustrojów totalitarnych.

Nie obyło się bez pytań przedstawicieli prezydenta, którzy starali się dociekać, jak przebiegał proces tworzenia ww. raportu autorstwa m.in. prof. Alicję Bortkiewicz. Pytano również o normy dotyczące ekspozycji na promieniowanie elektromagnetyczne obowiązujące w innych krajach europejskich. W odpowiedzi na to pytanie pan Jucewicz i pani Bortkiewicz zaznaczyli, że mimo różnych wartości w różnych krajach trudno jest określić jaki parametr jest bezpieczny. Do ustalenia tego faktu polskie normy powinny zostać niezmienione.


Po półtoragodzinnej rozmowie podsumowano spotkanie, którego aspektem końcowym będzie pisemny raport, który zostanie przekazany głowie Państwa. 


Postulaty jakie strona społeczna wniosła jako podsumowanie spotkania:

  1. Zwrócenie przez Kancelarię prezydenta uwagi na treść poszczególnych zapisów tzw. megaustawy cyfrowej pod względem zgodności z  Konstytucją RP.
  2. Przeprowadzenie konfrontacji mającej na celu wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy dwiema ww. publikacjami, tzw. „Białą księgą” oraz raportem „Oddziaływanie elektromagnetycznych fal milimetrowych na zdrowie pracowników projektowanych sieci 5G i populacji generalnej”,
  3. Pozostawienie uzdrowisk wolnych od technologii telekomunikacyjnej bazującej na komunikacji bezprzewodowej i emitującej pola magnetyczne do środowiska.
  4. Zwrócenie uwagi na sposób, czas i procedowania megaustawy, w tym jej bardzo szybkiego tempa.  
  5. Wprowadzenie moratorium na uruchomienie sieci 5G w Polsce, dopóki niezależne ośrodki badawcze nie wskażą jej bezpieczeństwa lub szkodliwości dla ludzi i innych organizmów żywych.


Z uwagi na zakaz nagrywania przebiegu spotkania poniżej przeprowadzone wywiady z jego dwoma uczestnikami, Jarosławem Jucewiczem oraz Pawłem Fijakowskim, przeprowadzone tuż po jego zakończeniu:

https://www.youtube.com/watch?v=VcqAUxu3KkU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=a-pko0Bmj8M&feature=youtu.be


Załączniki:

Reportaż dotyczący walczącego od ośmiu lat z operatorem telefonii Komórkowej Zarządem Wspólnoty Kawalerskich Zuchów, wspomniany przez Jarosława Jucewicza:

https://www.youtube.com/watch?v=K7hwG0fGIbI&feature=share&fbclid=IwAR35baDAzDeDJGHIfspcCvtyR2uqeTLeWA5lcpxRhrXOtrfndo-O5ZGDuJM