KONSULTACJE POZIOMÓW PEM POWINNY TRWAĆ 21 DNI, A NIE 14…

 

Czy wiecie, że zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008r., termin składania uwag i wniosków w ramach konsultacji publicznych powinien wynosić co najmniej 21 dni?

W Art. 39 tej ustawy czytamy, że:
“Organ opracowujący projekt dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa, bez zbędnej zwłoki, podaje do publicznej wiadomości informację o:
1) przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu i o jego przedmiocie;
2) możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu;
3) możliwości składania uwag i wniosków;
4) sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie co najmniej 21-dniowy termin ich składania (…)”

 

Okazuje się zatem, że pan Minister Zdrowia, Łukasz Szumowski, bezpodstawnie skrócił termin konsultacji publicznych projektu rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku do 14 dni, jednocześnie zaznaczając, że: 
“Niezgłoszenie uwag w podanym terminie pozwolę sobie potraktować jako rezygnację z przedstawienia stanowiska i akceptację projektu.”

 

Naszym zdaniem, decyzja resortu zdrowia narusza podstawowe prawa Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, jest niezgodna z Konstytucją RP oraz Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i nie zamierzamy milczeć w tej sprawie!

Wysłaliśmy skargę do premiera Mateusza Morawieckiego i Rzecznika Praw Obywatelskich, Adama Bodnara oraz prośbę o interwencję skierowaną do prezydenta Andrzeja Dudy.
Treści pism w załączniku.