OPINIA KOALICJI WS. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA

Dnia 20.11.2019 r.

  KOALICJA POLSKA WOLNA OD 5G

 

                                                                                                 Pan Łukasz Szumowski
                                                                                                 Minister Zdrowia
                                                                                                 ul. Miodowa 15
                                                                                                 00-952 Warszawa

                                                                                                 Cc: Rzecznik Praw Obywatelskich


Opinia dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku

My, członkowie i sympatycy Koalicji Polska Wolna od 5G, przedstawiciele tysięcy Obywateli/WYBORCÓW Rzeczypospolitej Polskiej, którzy podpisali petycję o MORATORIUM NA 5G I REDUKCJĘ EKSPOZYCJI LUDNOŚCI NA POLA ELEKTROMAGNETYCZNE (1), stanowczo sprzeciwiamy się podwyższeniu wartości dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Tysiące niezależnych badań naukowych (2) potwierdzają, że niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne (dalej PEM) jest szkodliwe dla ludzi i środowiska. Do udokumentowanych skutków zdrowotnych należą: uszkodzenia DNA, nowotwory, efekty neurologiczne/neuropsychiatryczne (w tym choroba Alzheimera, autyzm, ADHD i zaburzenia zachowania u dzieci), wzrost zjawiska apoptozy (zaprogramowanej śmierci komórki), rozszczelnienie bariery krew-mózg, problemy kardiologiczne, stres oksydacyjny/uszkodzenia spowodowane przez wolne rodniki, zaburzenia układu hormonalnego, bezpłodność, poronienia, nadwrażliwość elektromagnetyczna (ang. electrohypersensitivity – EHS) i in. Wiele z ww. skutków zdrowotnych zaobserwowano przy wartościach pola poniżej wartości określonych w obowiązujących obecnie przepisach w Polsce (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, póz. 1883, 2003), czyli 7 V/m dla natężenia pola elektrycznego, 0,1 W/m2 dla gęstości mocy mikrofalowej).

Ponadto u osób mieszkających w sąsiedztwie działających stacji bazowych telefonii komórkowej (SBTK) obserwuje się szereg dolegliwości i chorób, w tym nowotworowych, przy wartościach pola elektrycznego na poziomie ok. 1-2 V/m. Mimo kilku takich przykładów nagłośnionych przez media, nie podjęto nigdy w Polsce decyzji o przeprowadzeniu badań epidemiologicznych, aby zweryfikować stan zdrowia tej ludności i sprawdzić, czy istnieje związek zgłaszanych dolegliwości z PEM generowanym przez SBTK.

Zwracamy uwagę, że już w 2016 roku Prezydent Miasta Krakowa zwrócił się pisemnie do Ministra Środowiska, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej o znaczne zmniejszenie dopuszczalnego poziomu narażenia na pola elektromagnetyczne w miejscach, gdzie znajdują się szkoły i placówki oświatowe. (OR-03.0003.1442.2016 z dn. 29.03.2016 r.) W piśmie podkreślono, że „Część uczniów uczęszczających do szkół specjalnych i integracyjnych wykazuje znaczną wrażliwość na oddziaływanie PEM, szczególnie dotyczy to dzieci niepełnosprawnych, z chorobami nowotworowymi oraz posiadającymi zdiagnozowaną nadwrażliwość elektromagnetyczną. Dotyczy to również przypadków, w których wykonane badania PEM wykazują wartości niższe niż dopuszczalne wynikające z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30.10.2003 r.. Po zamontowaniu w pobliżu szkoły stacji bazowej, rodzice obserwują systematyczne pogarszanie stanu zdrowia dzieci. W niektórych przypadkach decyzją lekarzy muszą one realizować obowiązek szkolny w domu”.

Również Rada Miasta Krakowa podejmowała ten problem w czterech rezolucjach z 2012, 2014, 2015 i 2019 roku skierowanych do najwyższych władz w kraju (3).

Pragniemy podkreślić, że istniejąca przy WHO Agencja ds. Badań nad Rakiem (IARC) zaklasyfikowała w 2011r. mikrofale (RF) jako możliwy czynnik rakotwórczy dla ludzi (grupa 2B) (4) oraz że najnowsze badania epidemiologiczne nad występowaniem nowotworów w obrębie głowy w związku z ekspozycją na RF z telefonów komórkowych potwierdzają klasyfikację IARC. Wspierają ją również, a nawet wzmacniają, wyniki olbrzymiego amerykańskiego programu toksykologicznego NTP (National Toxicology Program) – opublikowane także na stronie Department of Health and Human Services rządu USA, odpowiednika naszego Ministerstwa Zdrowia (4a). Fakt ten podkreślają również autorzy ekspertyzy zleconej przez Ministerstwo Zdrowia (5), których opinię, z niezrozumiałych dla nas przyczyn, całkowicie pominięto w Uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Zalecenie 1999/519/CE Rady UE z 1999 r. nie jest dokumentem wiążącym – jego realizacja w państwach członkowskich nie jest obligatoryjna. Podkreślenia wymaga fakt, że zalecane w nim limity oparte są na wytycznych Międzynarodowej Komisji Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP), czyli organizacji prywatnej, której źródła finansowania nie są przejrzyste, a większość członków ma powiązania z przemysłem telekomunikacyjnym i elektrycznym. Określone przez ICNIRP wytyczne uwzględniają jedynie efekt termiczny (podgrzanie tkanki) w wyniku krótkotrwałej (zaledwie 6-minutowej) ekspozycji. Przyznaje to nawet Ministerstwo Zdrowia stwierdzając w załączonym do projektu rozporządzenia dokumencie „Ocena skutków regulacji”, cyt.: „Wytyczne ICNIRP opierają się na wynikach odnoszących się do ekspozycji krótkotrwałej…” Zatem proponowane przez tę organizację wartości chronią jedynie przed ostrymi skutkami termicznymi wynikającymi z ekspozycji na krótkotrwałe promieniowanie o dużej mocy. Nie chronią natomiast przed skutkami wynikającymi z długotrwałej ekspozycji na PEM o mocy poniżej ustalonych przez ICNIRP wartości, które zostały szeroko udokumentowane w recenzowanych publikacjach naukowych, takimi jak nowotwory, uszkodzenia DNA, oddziaływanie na układ nerwowy czy zaburzenia płodności. Ponadto wytyczne te są oparte na symulacji z użyciem plastikowego manekina o rozmiarach dorosłego mężczyzny, a więc nie bierze się w nich pod uwagę morfologicznej, biochemicznej i bioelektrycznej złożoności żywego organizmu ani nie uwzględnia się faktu, że rozmiary ciała, a zwłaszcza czaszki zdecydowanej większości populacji plasują się poniżej przyjętych w symulacji kryteriów. Dotyczy to w szczególności dzieci, których ciała i głowy są dużo mniejsze, a kości czaszkowe dużo cieńsze, na skutek czego pochłaniają wielokrotnie więcej energii1. Potwierdzenie przez ICNIRP w lipcu 2018r. ustanowionych w 1998r. wartości granicznych zostało szeroko skrytykowane przez świat nauki. Ponad 160 uczonych i lekarzy oraz 95 organizacji pozarządowych z całego świata zaprotestowało przeciwko tym wytycznym w apelu wystosowanym do ONZ, WHO i rządów państw członkowskich, stwierdzając, że zamiast chronić ludność przed szkodliwym oddziaływaniem PEM, wytyczne te narażają światową populację oraz środowisko naturalne na poważne niebezpieczeństwa (The EMF Call, 2018) (7). W apelu tym wezwano również rządy, ONZ i WHO do zakwestionowania mandatu ICNIRP do ustalania wytycznych dotyczących bezpieczeństwa PEM, jako że opinie tej komisji są wyraźnie stronnicze i przychylne branży telekomunikacyjnej, z którą łączą ją powiązania finansowe.

Przypominamy także, że autorzy ekspertyzy przygotowanej na zlecenie Ministerstwa Zdrowia przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi również oceniają wytyczne ICNIRP jako całkowicie arbitralne:
Wytyczne ICNIRP mają status i charakter raportu naukowego z arbitralnie przyjętą przez autorów metodą analizy danych naukowych charakteryzujących zagrożenia elektromagnetyczne i kryteriów wnioskowania. Członkowie ICNIRP zdecydowali o uwzględnieniu tylko takich skutków oddziaływania PEM, które charakteryzuje funkcyjna zależność skutek-poziom ekspozycji. Założyli, że PEM może oddziaływać jedynie deterministycznie, nie przedstawiając dowodów na taką hipotezę. Omówione w rozdziale 3. dowody naukowe przemawiają za bardziej zróżnicowanymi mechanizmami oddziaływania. Ponadto spośród różnorodnych zagrożeń związanych z oddziaływaniem PEM wskazali kryteria oceny zagrożeń jedynie dla wybranych rodzajów (tabela 4.2.1), nie uwzględniając m.in. groźnych dla zdrowia i życia ludzi zagrożeń pośrednich i szczególnych wymagań koniecznych dla ochrony użytkowników implantów medycznych.”2

Zwracamy również uwagę, że sam prezes ICNIRP, prof. Paolo Vecchia (2004-2012) stwierdził publicznie na międzynarodowej konferencji w Londynie w 2008r., że wytyczne tej organizacji cyt. „Nie są obowiązkowymi przepisami bezpieczeństwa”, „Nie są ‘ostatnim słowem’ w tej kwestii” oraz Nie są murem obronnym, za którym może skryć się przemysł i inni”.3

Ponadto nawet autorzy zamówionego przez Ministerstwo Cyfryzacji raportu z pilotażowych badań i analiz dotyczących dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych opracowanego przez Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy przy współudziale Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego przyznają, że cyt. „Nie jest możliwe zdefiniowanie jakieś konkretnej wartości gęstości mocy, czy SAR, które byłyby z cała pewnością bezpieczne, lub szkodliwe.”

W kwestii implantów medycznych pragniemy zwrócić uwagę, że Zalecenie 1999/519/WE podkreśla, iż zagrożenia dla nich występują przy poziomie niższym niż limity ekspozycji ludności określone w tym dokumencie, wobec czego „przy narażeniach zbliżonych do […] limitów europejskich należy oczekiwać znacznego odsetka urządzeń o niewystarczającej odporności na zakłócenia.”4 Podwyższając dopuszczalne poziomy PEM do wartości rekomendowanych w Zaleceniu, rozumiemy, że minister Szumowski bierze na siebie osobistą odpowiedzialność za możliwe pogorszenie stanu zdrowia i/lub zgon użytkowników tych implantów na skutek oddziaływania PEM.

Ponadto stanowczo protestujemy przeciwko zawartej w Uzasadnieniu do projektu rozporządzenia manipulacji w sformułowaniach typu: „Warto podkreślić, że to nie stacje bazowe, a terminale komórkowe, zwłaszcza trzymany w okolicy głowy telefon, są dziś jednym z głównych źródeł ekspozycji człowieka na pole elektromagnetyczne z radiowego zakresu częstotliwości.” (str. 9). Zwracamy uwagę, że korzystanie z telefonu komórkowego jest dobrowolne (obywatel może z niego nie korzystać, jeśli nie chce) oraz że nikt nie używa tego urządzenia nieprzerwanie przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Natomiast ekspozycja na pole emitowane przez SBTK jest ciągła i przymusowa, i dotyczy wszystkich bez wyjątku, w tym małych dzieci, niemowląt i płodów znajdujących się w łonie matki, które nie używają telefonów komórkowych. Narażenie ludności na te pola należy bezwzględnie redukować, a komunikację mobilną ograniczyć do niezbędnego minimum ze względu na jej wysoką szkodliwość, obszernie udokumentowaną w tysiącach badań naukowych.

Zdumiewa również zawarte w Uzasadnieniu twierdzenie, że, cytujemy: „efektem harmonizacji przepisów będzie poprawa zasięgu sieci komórkowych. Efektywnie, całkowita ilość energii emitowanej do środowiska przez cały system (a więc stacje bazowe i terminale) spadnie, tym samym spadnie ekspozycja ludzi na pole elektromagnetyczne.” (str. 9-10). Wobec tego argumentu zasadne staje się pytanie: jeśli ilość energii emitowanej do środowiska ma spaść, to w jakim celu Ministerstwo Zdrowia podwyższa wartości dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku?

Ponadto planowane wdrożenie nowego standardu sieci telefonii komórkowej 5G oznacza m.in. wprowadzenie nowych, wyższych częstotliwości (fal milimetrowych – dalej EFM). Nie ma opracowań dotyczących wpływu chronicznej ekspozycji na EFM, nie ma też badań na temat współdziałania EFM i PEM o innych częstotliwościach:
Nie ma […] opisów skutków biologicznych i zdrowotnych związanych z długotrwałą ekspozycją na EFM, w tym także ekspozycją osób szczególnie wrażliwych (dzieci, kobiet w ciąży, osób z chorobami przewlekłymi). Dotychczasowe badania dla pól o tych częstotliwościach wskazują na duże prawdopodobieństwo wystąpienia sumowania się negatywnych dla środowiska i człowieka skutków konglomeratu PEM o różnych częstotliwościach.”5

W związku z zaobserwowanymi w badaniach skutkami zdrowotnymi PEM uczeni o udokumentowanych osiągnięciach naukowych w zakresie badań bioelektromagnetycznych domagają się od 2015r. redukcji ekspozycji na PEM (The EMF Scientist Appeal, 2015) (8). Stwierdzają oni, że waga dowodów opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych uzasadnia podjęcie większych środków ostrożności oraz wyrażają obawę, że ich niezastosowanie może doprowadzić do kryzysu zdrowia publicznego. Od 2017 r. coraz szersze grono naukowców i lekarzy apeluje o moratorium na wdrożenie nieprzebadanej sieci 5G (The 5G Appeal, 2017) (9).

Ponadto pragniemy zwrócić uwagę, że ostatni raport NIK (10) uwidocznił brak należytej kontroli nad emisją PEM do środowiska, a wprowadzany przez ministerstwo cyfryzacji system monitoringu SI2PEM nie poprawi sytuacji, gdyż nie będzie monitorował pomiarowo rzeczywistej wartości PEM, lecz będzie poziom PEM dla każdego punktu wyliczał na podstawie niepełnych i niedokładnych danych z pomiarów i przy zastosowaniu modeli matematycznych, w których niemożliwe jest uwzględnienie setek parametrów propagacji pól elektromagnetycznych (11). W konsekwencji udostępniane w tym systemie dane nie umożliwią kontroli nad rzeczywistym poziomem PEM w środowisku.

Ponieważ w Uzasadnieniu projektu rozporządzenia poświęca się wiele miejsca argumentom dotyczącym rzekomej konieczności rozbudowy infrastruktury dla mobilnego Internetu i wdrażania nowych standardów telekomunikacyjnych oraz nowych usług w rodzaju Internetu Rzeczy, zwracamy uwagę, że łączność przewodowa stanowi sprawdzoną i bezpieczną alternatywę dla komunikacji bezprzewodowej, na co wskazują polscy i międzynarodowi eksperci. Polecamy choćby raport amerykańskiego specjalisty ds. technologii komunikacji, dr Timothy Schoechle’a, który w oparciu o analizę dostępnych technik przesyłu danych potwierdził niezaprzeczalną wyższość łączy przewodowych nad komunikacją bezprzewodową tak pod względem szybkości przesyłu danych, odporności na cyberataki, wydajności energetycznej, potencjału rozwojowego w przyszłości, jak i bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska. Autor zaleca również, by porzucić ideę wdrożenia sieci 5G i Internetu Rzeczy, ponieważ nie potrzebują ich ani ludzie ani rynek – są to technologie zbędne, promowane tylko dlatego, by generować olbrzymie zyski dla przemysłu bezprzewodowego (12).

Ponadto uzasadnianie przez Ministerstwo Zdrowia podwyższenia normy na szkodliwy czynnik środowiskowy koniecznością rozwoju mobilnego Internetu, który w 80% ma służyć rozrywce (filmy video w wysokiej rozdzielczości) (13), jest stanowczo nie na miejscu. Przypominamy Ministrowi Szumowskiemu, że normy mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa ludności, a misją jego resortu nie jest tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju technologii i komercyjnych podmiotów, lecz ochrona zdrowia obywateli.

Ministerstwo Zdrowia, jako instytucja rządowa, ma konstytucyjny obowiązek przy realizacji zadań zapewnić przede wszystkim spełnienie warunku ochrony zdrowia publicznego i środowiska, a jako instytucja kraju należącego do UE musi kierować się obowiązkowo przy podejmowaniu decyzji zasadą ostrożności (14). Wyniki badań naukowych wskazują, że norma PEM z zakresu mikrofalowego obowiązująca w Polsce na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z 2003r. jest zbyt wysoka i powinna zostać zaostrzona (obniżona) do poziomu zalecanego np. w wytycznych Europejskiej Akademii Medycyny Środowiskowej „EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses” (15).

 

Z poważaniem,

W imieniu członków i sympatyków Koalicji Polska Wolna od 5G
Komisja Sterująca i jej doradcy w składzie:

dr Barbara Gałdzińska-Calik, ekspert ds. PEM, matka dziecka z oficjalnie zdiagnozowaną nadwrażliwością elektromagnetyczną (EHS)
dr Jacek Nowak, em. prof. SW, niezależny naukowiec
mgr Jadwiga Łopata, EKOCENTRUM ICPPC, laureatka nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel), odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
Sir Julian Rose, pisarz, rolnik, dyrektor Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi
mgr Anna Mika, niezależny ekspert ds. PEM, osoba elektrowrażliwa (EHS)
mgr inż. ochrony środowiska Katarzyna Stawińska
Jarosław Jucewicz, Radny Rady Miejskiej Ciechocinka
Paweł Fijałkowski, założyciel Eko-Osady Brzozówka
Bartlomiej Buczkowski, socjolog

 

ADRES do korespondencji:

Koalicja POLSKA WOLNA OD 5G
Brzozówka 24 D, 96-214 Cielądz
e-mail: stop5gpl@gmail.com
http://stop5g.com.pl/

 

Źródła

 1. PETYCJA O MORATORIUM NA 5G I REDUKCJĘ EKSPOZYCJI LUDNOŚCI NA POLA ELEKTROMAGNETYCZNE
  https://naszademokracja.pl/petitions/petycja-o-moratorium-na-5g-i-redukcje-ekspozycji-ludnosci-na-pola-elektromagnetyczne?just_launched=true

 2. Wybrane prace przeglądowe, w których potwierdzono nietermiczne skutki oddziaływania PEM:

  BioInitiative 2007. Summary for the Public. Cindy Sage, MA. Sage Associates, USA. Prepared for the BioInitiative Working Group. August 2007.
  http://www.bioinitiative.org/report/wp-content/uploads/pdfs/sec01_2007_summary_for_public.pdf

  BioInitiative Working Group: BioInitiative Report: A Rationale for a Biologically-based Public Exposure Standards for Electromagnetic Fields (ELF and RF). Sage C and Carpenter DO (eds). Bioinitiative, 2012.
  https://bioinitiative.org/

  Pall M. List of 97 Reviews on Non-thermal Effects of Microwave/Lower Frequency EMFs
  https://www.wirelesseducationaction.org/wp-content/uploads/2016/12/EMF-Effect-Reviews.pdf

  Pall M. 5G: Great risk for EU, U.S. and international health: Compelling evidence for eight distinct types of great harm caused by electromagnetic field (EMF) exposures and the mechanism that causes them. European Academy for Environmental Medicine. Published May 2018.
  http://www.5gappeal.eu/wp-content/uploads/2018/06/pall_2018.pdf .

  Anke Huss, Matthias Egger, Kerstin Hug, Karin Huwiler-Müntener, and Martin Röösli
  Source of Funding and Results of Studies of Health Effects of Mobile Phone Use: Systematic Review of Experimental Studies. Environ Health Perspect. 2007 Jan; 115(1): 1–4. Published online 2006 Sep 15. doi: [10.1289/ehp.9149] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1797826/

 3. Rezolucje Rady Miasta Krakowa skierowane do najwyższych władz w państwie
  http://krakow.pl/start/203474,artykul,krakow_-_dzialania_w_zakresie_ochrony_przed_pem.html

 4. International Agency for Research on Cancer: IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, Volume 102. In: Non-Ionizing Radiation, Part 2: Radiofrequency Electromagnetic Fields. Who Press, Lyon, France, 2013. Available online: : https://monographs.iarc.fr/iarc-monographs-on-the-evaluation-of-carcinogenic-risks-to-humans-14/

  4a. Cell Phone Radio Frequency Radiation
  https://ntp.niehs.nih.gov/whatwestudy/topics/cellphones/index.html

 5. Oddziaływanie elektromagnetycznych fal milimetrowych na zdrowie pracowników projektowanych sieci 5G i populacji generalnej, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
  http://www.imp.lodz.pl/upload/npz/raport_5g.pdf

 6. Gandhi OP, Morgan LL, de Salles AA, Han Y-Y, Herberman RB and Davis DL: Exposure limits: The underestimation of absorbed cell phone radiation, especially in children. Electromagn Biol Med 31: 34-51, 2012 https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/15368378.2011.622827?journalCode=iebm20

 7. The EMF Call (2018) https://www.emfcall.org/the-emf-call/

 8. The EMF Scientist Appeal (2015) https://emfscientist.org/

 9. The 5G Appeal (2017) http://www.5gappeal.eu/

 10. Kontroli nie ma, promienie harcują
  https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/kontroli-nie-ma-promienie-harcuja.html?fbclid=IwAR1PflWvO2qDFyyLCyUCtf2o2lZSZC2ex4f8oJFjoO46RwKqzgJh-Vlv4Ek

 11. Megaustawa 5G – Czy ta Księga rzeczywiście jest Biała?”, niezależna ekspertyza Instytutu Spraw Obywatelskich
  https://inspro.org.pl/polecamy/ekspertyza-megaustawa-5g/

 12. Timothy SchoechleRe-Inventing Wires: The Future of Landlines and Networks” (raport)
  http://electromagnetichealth.org/wp-content/uploads/2018/05/Wires.pdf
  Streszczenie w jezyku polskim:
  http://stop5g.com.pl/kto-skorzysta-z-uruchomienia-sieci-5g-o-wyzszosci-sieci-przewodowych-raport/?fbclid=IwAR3XcqGOGq8B5-Hcty-5KZEir2A9sDhB47if2_OZ1V9VKIRd6hTMUjdNGRY

 1. Deloitte “Will 5G Remake The World or Just Make It a Little Faster?”
  https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Technology-Media-Telecommunications/gx-tmt-will-5g-remake-the-world.pdf

 2. The Precautionary Principle http://www.precautionaryprinciple.eu/
  Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Tytuł XX. Środowisko naturalne. Art. 191. Polityka Unii w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego
  http://www.lexlege.pl/traktat-o-funkcjonowaniu-unii-europejskiej/tytul-xx-srodowisko-naturalne/2179/

 3. EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27454111

1Gandhi OP, Morgan LL, de Salles AA, Han Y-Y, Herberman RB and Davis DL: Exposure limits: The underestimation of absorbed cell phone radiation, especially in children. Electromagn Biol Med 31: 34-51, 2012

2 Instytut Medycyny Pracy w ŁodziOddziaływanie elektromagnetycznych fal milimetrowych na zdrowie pracowników projektowanych sieci 5G i populacji generalnej”, str. 83.

3 Vecchia P. ICNIRP and International Standards. London (GB): Conference EMF and Health, 2008:28, str. 16:

They are not mandatory prescriptions for safety”, “They are the ‘last word’ on the issue”, “They are not defensive walls for industry or others”. https://www.radiationresearch.org/wp-content/uploads/2018/06/021145_vecchia.pdf

4 Instytut Medycyny Pracy w ŁodziOddziaływanie elektromagnetycznych fal milimetrowych na zdrowie pracowników projektowanych sieci 5G i populacji generalnej”, str. 74.

5 Instytut Medycyny Pracy w ŁodziOddziaływanie elektromagnetycznych fal milimetrowych na zdrowie pracowników projektowanych sieci 5G i populacji generalnej”, str. 60.