LIST OTWARTY KOALICJI DO MINISTRA ZDROWIA

W dniu dzisiejszym, w imieniu naszych członków i sympatyków, przekazaliśmy do Ministerstwa Zdrowia list otwarty, w którym wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec planowanego podwyższenia wartości dopuszczalnych pól elektromagnetycznych z zakresu mikrofalowego.
Zgodnie z doniesieniami w mediach resort ten na dniach ogłosi konsultacje społeczne ws. projektu rozporządzenia, którego celem jest właśnie złagodzenie norm dotyczących dopuszczalnego poziomu PEM. Jego zapisy mają umożliwić uruchomienie w Polsce sieci 5G, która spowoduje drastyczne zwiększenie skażenia elektromagnetycznego w naszym otoczeniu. Rozporządzenie sprawi, że skażenie to będzie “legalne i zgodne z prawem”…

Poniżej treść tego listu:

Dnia 13.11.2019 r.

                                       

                                                                   Pan Łukasz Szumowski
                                                                   Minister Zdrowia
                                                                   ul. Miodowa 15
                                                                   00-952 Warszawa

Dotyczy: rozporządzenia ws. zmiany dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku

My, członkowie i sympatycy Koalicji Polska Wolna od 5G, przedstawiciele tysięcy Obywateli/WYBORCÓW Rzeczypospolitej Polskiej, którzy podpisali petycję o MORATORIUM NA 5G I REDUKCJĘ EKSPOZYCJI LUDNOŚCI NA POLA ELEKTROMAGNETYCZNE (1), stanowczo sprzeciwiamy się podwyższeniu wartości dopuszczalnej gęstości mocy mikrofalowej dla częstotliwości 0,3-300 GHz, wynoszącej obecnie 0,1 W/m2 (7 V/m dla natężenia pola elektrycznego).

Tysiące niezależnych badań naukowych potwierdzają, że niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne (PEM) jest szkodliwe dla ludzi i środowiska. Do udokumentowanych skutków zdrowotnych należą: uszkodzenia DNA, nowotwory, efekty neurologiczne/neuropsychiatryczne (w tym choroba Alzheimera, autyzm, ADHD i zaburzenia zachowania u dzieci), wzrost zjawiska apoptozy (zaprogramowanej śmierci komórki), rozszczelnienie bariery krew-mózg, problemy kardiologiczne, stres oksydacyjny/uszkodzenia spowodowane przez wolne rodniki, zaburzenia układu hormonalnego, bezpłodność, poronienia, nadwrażliwość elektromagnetyczna (ang. electrohypersensitivity – EHS) i in. Wiele z ww. skutków zdrowotnych zaobserwowano przy wartościach pola poniżej wartości określonych w obowiązujących obecnie przepisach „środowiskowych” w Polsce (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, póz. 1883, 2003), czyli 7 V/m dla natężenia pola elektrycznego, 0,1 W/m2 dla gęstości mocy mikrofalowej).

Ponadto z naszych informacji wynika, że wokół działających stacji bazowych telefonii komórkowej (SBTK) mieszkańcy cierpią na szereg dolegliwości i chorób, w tym nowotworowych, przy wartościach pola elektrycznego na poziomie ok. 1-2 V/m. Stan zdrowia tej ludności i ewentualny związek zgłaszanych dolegliwości z PEM generowanym przez SBTK należy najpierw gruntownie zbadać, zanim dokona się liberalizacji obowiązującej normy.

Pragniemy podkreślić, że istniejąca przy WHO Agencja ds. Badań nad Rakiem (IARC) zaklasyfikowała w 2011r. mikrofale (RF) jako możliwy czynnik rakotwórczy dla ludzi (grupa 2B) (2) oraz że najnowsze badania epidemiologiczne nad występowaniem nowotworów w obrębie głowy w związku z ekspozycją na RF z telefonów komórkowych potwierdzają klasyfikację IARC. Wspierają ją również, a nawet wzmacniają wyniki amerykańskiego programu toksykologicznego NTP (4).

Ponadto wdrożenie nowego standardu sieci telefonii komórkowej 5G oznacza m.in. wprowadzenie nowych, wyższych częstotliwości (fal milimetrowych – EFM). Nie ma opracowań dotyczących wpływu chronicznej ekspozycji na EFM, nie ma też badań na temat współdziałania EFM i PEM o innych częstotliwościach:
Nie ma […] opisów skutków biologicznych i zdrowotnych związanych z długotrwałą ekspozycją na EFM, w tym także ekspozycją osób szczególnie wrażliwych (dzieci, kobiet w ciąży, osób z chorobami przewlekłymi). Dotychczasowe badania dla pól o tych częstotliwościach wskazują na duże prawdopodobieństwo wystąpienia sumowania się negatywnych dla środowiska i człowieka skutków konglomeratu PEM o różnych częstotliwościach.”
(Instytut Medycyny Pracy w ŁodziOddziaływanie elektromagnetycznych fal milimetrowych na zdrowie pracowników projektowanych sieci 5G i populacji generalnej”, str. 60).

W związku z zaobserwowanymi w badaniach skutkami zdrowotnymi PEM uczeni o udokumento-wanych osiągnięciach w zakresie badań bioelektromagnetycznych domagają się od 2015 redukcji ekspozycji na PEM (The EMF Scientist Appeal, 2015). Stwierdzają oni, że waga dowodów opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych uzasadnia podjęcie większych środków ostrożności oraz wyrażają obawę, że ich niezastosowanie może doprowadzić do kryzysu zdrowia publicznego. Od 2017 r. coraz szersze grono naukowców, lekarzy, innych specjalistów i osób apeluje o moratorium na wdrożenie nieprzebadanej sieci 5G (The 5G Appeal, 2017).

Ponadto pragniemy zwrócić uwagę, że ostatni raport NIK (6) uwidocznił brak należytej kontroli nad emisją PEM do środowiska, a wprowadzany przez ministerstwo cyfryzacji system monitoringu SI2PEM nie poprawi sytuacji, gdyż nie będzie monitorował pomiarowo rzeczywistej wartości PEM, lecz będzie poziom PEM dla każdego punktu wyliczał na podstawie niepełnych i niedokładnych danych z pomiarów i przy zastosowaniu modeli matematycznych, w których niemożliwe jest uwzględnienie setek parametrów propagacji pól elektromagnetycznych (7). W konsekwencji udostępniane w tym systemie dane nie umożliwią kontroli nad rzeczywistym poziomem PEM w środowisku.

Ministerstwo Zdrowia, jako instytucja rządowa, ma obowiązek przy realizacji zadań zapewnić przede wszystkim spełnienie warunku ochrony zdrowia publicznego i środowiska, a jako instytucja kraju należącego do UE musi kierować się obowiązkowo przy podejmowaniu decyzji zasadą ostrożności (8). Wyniki badań naukowych wskazują, że norma PEM z zakresu mikrofalowego obowiązująca w Polsce na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z 2003r. jest zbyt wysoka i powinna zostać zaostrzona (obniżona) do poziomu zalecanego np. w wytycznych Europejskiej Akademii Medycyny Środowiskowej „EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses” (9).

Z poważaniem,

W imieniu członków i sympatyków Koalicji Polska Wolna od 5G
Komisja Sterująca i jej doradcy:

dr Barbara Gałdzińska-Calik, ekspert ds. PEM, matka dziecka z oficjalnie zdiagnozowaną nadwrażliwością elektromagnetyczną (EHS)dr Diana Wojtkowiak, prowadziła badania naukowe ekspresji genów w komórkach ludzkich pod wpływem szeroko rozumianych pól elektromagnetycznych
dr Jacek Nowak, em. prof. SW, niezależny naukowiec
mgr Jadwiga Łopata, EKOCENTRUM ICPPC, laureatka nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel), odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
Sir Julian Rose, pisarz, rolnik, dyrektor Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi
Bartlomiej Buczkowski, socjolog
mgr Anna Mika, autorka broszury pt. „Elektrosmog – niewidzialny wróg”
mgr inż. ochrony środowiska Katarzyna Stawińska
Jarosław Jucewicz, Radny Rady Miejskiej Ciechocinka
inż. rolnictwa i ogrodnictwa Patryk Włodarczyk, reprezentuje młodych ludzi zmuszonych do emigracji
Paweł Fijałkowski, założyciel Eko-Osady Brzozówka

 1. PETYCJA O MORATORIUM NA 5G I REDUKCJĘ EKSPOZYCJI LUDNOŚCI NA POLA ELEKTROMAGNETYCZNE
  https://naszademokracja.pl/

 1. International Agency for Research on Cancer: IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, Volume 102. In: Non-Ionizing Radiation, Part 2: Radiofrequency Electromagnetic Fields. Who Press, Lyon, France, 2013. Available online:
  https://monographs.iarc.fr/

 1. Oddziaływanie elektromagnetycznych fal milimetrowych na zdrowie pracowników projektowanych sieci 5G i populacji generalnej, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
  http://www.imp.lodz.pl/upload/npz/raport_5g.pdf

 1. The EMF Scientist Appeal (2015)
  https://emfscientist.org/

 2. The 5G Appeal (2017)
  http://www.5gappeal.eu/

 3. Kontroli nie ma, promienie harcują
  https://www.nik.gov.pl/

 4. Niezależna ekspertyza Insttytutu Spraw Obywatelskich „Megaustawa 5G – Czy ta Księga rzeczywiście jest Biała?”
  https://inspro.org.pl/polecamy/ekspertyza-megaustawa-5g/

 5. The Precautionary Principle
  http://www.precautionaryprinciple.eu/
  Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Tytuł XX. Środowisko naturalne. Art. 191. Polityka Unii w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego
  http://www.lexlege.pl/

 1. EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27454111

W załączeniu znajdziecie treść pisma w formacie: pdf.

 

WAŻNE!

Ty też możesz pokazać rządzącym, że nie ma naszej zgody na podwyższenie normy, która – jak wykazują badania – jest już i tak za wysoka!
Okaż swój sprzeciw podpisując petycję o MORATORIUM NA 5G I REDUKCJĘ EKSPOZYCJI LUDNOŚCI NA POLA ELEKTROMAGNETYCZNE i zachęcić innych do jej podpisania! :

https://naszademokracja.pl/

Pamiętajmy: tylko wtedy, gdy będzie nas naprawdę dużo, wymusimy na rządzących, żeby liczyli się z naszym głosem.

 

Attachments