STANOWISKO KOALICJI POLSKA WOLNA OD 5G na posiedzenie Zespołu Parlamentarnego 20.12.2019


Prezentacja i stanowisko Koalicji POLSKA WOLNA OD 5G
na posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Cyberbezpieczeństwa Dzieci w dniu 20 grudnia 2019


Do:
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Andrzej Duda
Premier Rządu RP, Pan Mateusz Morawiecki
Minister Zdrowia, Pan Łukasz Szumowski
Minister Cyfryzacji, Pan Marek Zagórski
Rzecznik Praw Obywatelskich, Pan Adam Bodnar
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Cyberbezpieczeństwa Dzieci,
Pan Poseł Jarosław Sachajko
Posłowie i Senatorowie RP

Reprezentujemy Koalicję POLSKA WOLNA OD 5G, do której należy ponad 180 osób i podmiotów.

Uznając życie i zdrowie obywateli, zwłaszcza dzieci i młodzieży, za niezbędny warunek dobra Narodu, a zarazem dążąc do poprawy poziomu innowacyjności polskiej gospodarki na podstawie nowoczesnych technologii zgodnie z konstytucyjną zasadą zrównoważonego rozwoju oraz jednocześnie przeciwdziałając zanieczyszczeniom polami elektromagnetycznymi oraz e-uzależnieniom:

 1. Domagamy się MORATORIUM NA 5G do czasu, aż badania przeprowadzone przez naukowców niezależnych od przemysłu nie wykażą ponad wszelką wątpliwość, że technologia ta jest bezpieczna dla ludzi i środowiska.
 2. Żądamy ZAOSTRZENIA (OBNIŻENIA) NORM PEM z zakresu mikrofal do poziomu zalecanego w wytycznych Europejskiej Akademii Medycyny Środowiskowej „EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses”, czyli 100 μW /m2 dla kumulatywnej ekspozycji na RF EMF w dzień, 10 μW /m2 w nocy oraz 1 μW /m2 dla populacji wrażliwej (dzieci, kobiety w ciąży, osoby cierpiące na nadwrażliwość elektromagnetyczną (obecna norma w Polsce wynosi 100 000 μW /m2). W przypadku wykrycia przekroczenia normy żądamy, by operator został ukarany zakazem działania na terenie danej gminy lub miasta na okres 1 roku.
 3. Domagamy się budowy infrastruktury komunikacyjnej na bazie bezpiecznych dla ludzi i środowiska sieci przewodowych (np. światłowodowe).
 4. Żądamy wycofania wi-fi ze szkół, przedszkoli, żłobków i szpitali i zastąpienia go bezpieczną siecią przewodową w terminie do końca roku 2020.
 5. Żądamy wiarygodnego systemu monitoringu środowiska w zakresie oddziaływania PEM, opartego na pomiarze ciągłym 24h/365 dni w roku skorelowanym z projektowanym systemem SI2PEM. Monitoring ten powinien być prowadzony w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/pms).
 6. Ze względu na ogromną wagę problematyki pól elektromagnetycznych dla zdrowia publicznego domagamy się, by naukowcy i eksperci uczestniczący w pracach legislacyjnych dotyczących bezpieczeństwa niejonizującego PEM lub redagujący raporty w tym zakresie na zlecenie rządu oraz wypowiadający się publicznie na ten temat składali każdorazowo oświadczenie o braku konfliktu interesów oraz żądamy wprowadzenia bezwarunkowej kary pozbawienia wolności na okres 5 lat dla osób poświadczających nieprawdę w ww. oświadczeniu.

Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia, które podnosi wielokrotnie normę ekspozycji ludności na pola elektromagnetyczne (PEM) z zakresu mikrofalowego, czyli generowane przez technologie bezprzewodowe należy natychmiast wycofać; podobnie należy bezzwłocznie zmienić megaustawę telekomunikacyjną. W ich miejsce należy opracować strategię wprowadzenia w całej Polsce bezpiecznej dla ludzi i środowiska łączności przewodowej.

Wyższość komunikacji przewodowej nad łącznością bezprzewodową jest niezaprzeczalna tak pod względem szybkości przesyłu danych, odporności na cyberataki, wydajności energetycznej, potencjału rozwojowego w przyszłości, jak i bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska. Wskazują na to polskie i międzynarodowe ekspertyzy, m.in. raport amerykańskiego specjalisty ds. technologii komunikacji, dr Timothy Schoechle’a (Re-Inventing Wires…, 2018), który stwierdza, że standard 5G i Internet Rzeczy to technologie zbędne, których nie potrzebują ani rynek, ani użytkownicy – są one promowane tylko dlatego, by generować olbrzymie zyski dla przemysłu bezprzewodowego.
Sieci bezprzewodowe są nie tylko niebezpieczne dla zdrowia człowieka i naturalnych ekosystemów, ale także dla wolności i niezależności ekonomicznej Polski. Już dziś pobierają one tak olbrzymie ilości energii, że na dłuższą metę są nie do utrzymania. W przeciwieństwie do nich, łączność przewodowa to najbardziej energooszczędny i najbezpieczniejszy sposób dostarczania Internetu.
Przy czym Internet należy dziś traktować jako dobro publiczne, gdyż stał się on główną płaszczyzną stosowaną w biznesie i w komunikacji oraz głównym forum dyskursu publicznego i zaangażowania społecznego, które wzmacniają demokrację. Dlatego infrastruktura telekomunikacyjna, oparta na światłowodach, powinna być budowana i zarządzana tak samo jak inna podstawowa infrastruktura publiczna, taka jak drogi, mosty, wodociągi, szkoły czy biblioteki, a więc przez władze państwowe lub lokalne. Inwestowanie w światłowody ma służyć społeczeństwu, a nie dostawcom usług bezprzewodowych.

W związku z poważnymi skutkami zdrowotnymi PEM, które wykazano w tysiącach recenzowanych publikacji, uczeni o udokumentowanych osiągnięciach naukowych w zakresie badań bioelektromagnetycznych domagają się już od 2015 redukcji ekspozycji ludności (The EMF Scientist Appeal, 2015). Stwierdzają oni, że waga dowodów opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych uzasadnia podjęcie większych środków ostrożności oraz wyrażają obawę, że ich niezastosowanie może doprowadzić do kryzysu zdrowia publicznego. Od 2017 r. coraz szersze grono naukowców i lekarzy apeluje o moratorium na wdrożenie nieprzebadanej sieci 5G (The 5G Appeal, 2017).

Ponadto zalecenia:
1. Europejskiej Akademii Medycyny Środowiskowej (EUROPAEM),
2. BioInitiative Working Group oraz
3. ponad 250 naukowców z 43 krajów, specjalizujących się w badaniach wpływu PEM na zdrowie, w swoim wspomnianym wyżej tzw. EMF Scientist Appeal,
czyli uznanych w skali międzynarodowej naukowców i instytucji naukowych, uznają za konieczne znaczne obniżenie (zaostrzenie) funkcjonujących dopuszczalnych poziomów PEM, zwłaszcza bazujących na zaleceniach ICNIRP, a także poniżej obecnie obowiązujących w Polsce.

Są pełne podstawy, aby wprowadzić ZASADĘ OSTROŻNOŚCI – Polska, jako kraj należący do Unii Europejskiej, musi kierować się nią obowiązkowo przy podejmowaniu decyzji. Ponadto rząd ma konstytucyjny obowiązek przy realizacji zadań zapewnić przede wszystkim spełnienie warunku ochrony zdrowia publicznego i środowiska.

Domagamy się też szerokiej edukacji społeczeństwa na temat zagrożeń związanych z korzystaniem z urządzeń bezprzewodowych oraz promieniowaniem ze stacji bazowych telefonii komórkowej i innych źródeł sztucznych pól elektromagnetycznych.

W imieniu Koalicji Polska Wolna od 5Ghttp://stop5g.com.pl/ :
dr Barbara Gałdzińska-Calik, ekspert ds. PEM, matka dziecka z oficjalnie zdiagnozowaną nadwrażliwością elektromagnetyczną (EHS)
dr Jacek Nowak, emerytowany profesor Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, jacek.nowak3@wp.pl
mgr Jadwiga Łopata, dyrektorka EKOCENTRUM ICPPC, laureatka nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel), odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jadwiga@icppc.pl
mgr Anna Mika, autorka broszury pt. „Elektrosmog – niewidzialny wróg”, osoba elektrowrażliwa, anna.mika75@gmail.com
Sir Julian Rose, pisarz, rolnik, dyrektor Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi, były doradca instytucji rządowych UK, julian@icppc.pl

NASZE PYTANIA:

 1. Prosimy o wskazanie badań naukowych, które dowodzą, że sieć 5G jest bezpieczna dla zdrowia ludzi i dla środowiska.
 2. Czy Minister Zdrowia jest świadomy faktu, że istniejąca przy WHO Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem (IARC) zaklasyfikowała w 2011r. mikrofale (RF) jako możliwy czynnik rakotwórczy dla ludzi (grupa 2B) oraz że najnowsze badania epidemiologiczne nad występowaniem nowotworów w obrębie głowy w związku z ekspozycją na RF z telefonów komórkowych potwierdzają klasyfikację IARC, a wyniki amerykańskiego programu toksykologicznego National Toxicology Program dodatkowo ją wzmacniają? („Oddziaływanie elektromagnetycznych fal milimetrowych na zdrowie pracowników projektowanych sieci 5G i populacji generalnej”, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, str. 69 i 71).
  Wobec powyższego i w związku z podpisaniem przez Pana Ministra rozporządzenia podwyższającego wartość dopuszczalnych poziomów pól z zakresu mikrofalowego, czy bierze Pan na siebie osobistą odpowiedzialność za ewentualny wzrost zachorowań i zgonów spowodowanych przez nowotwory w miejscach, w których są/będą zlokalizowane stacje bazowe telefonii komórkowej?
 3. Czy Ministerstwo Zdrowia prowadziło/prowadzi badania stanu zdrowia ludności mieszkającej przy działających stacjach bazowych telefonii komórkowej i skarżącej się na szereg objawów/dolegliwości/stanów chorobowych (w tym nowotworów)? Jeśli nie, prosimy o uzasadnienie, dlaczego nie podjęto żadnych badań w tym zakresie.
 4. W jaki sposób Ministerstwo Zdrowia zamierza monitorować ewentualne negatywne skutki zdrowotne spowodowane przez ekspozycję na zwiększone natężenie pól elektromagnetycznych (PEM) w środowisku na skutek planowanego zagęszczenia stacji bazowych telefonii komórkowej, w tym anten 5G? Prosimy również o wskazanie biegłych będących w stanie ocenić związek między ekspozycją na PEM a zgłaszanymi objawami/problemami zdrowotnymi.
 5. Jakie kompensaty przewiduje Rząd RP dla obywateli RP, którzy z powodu wprowadzenia 5G stracą zdrowie i/lub życie? Z jakiego budżetu będą te fundusze?
 6. W związku z klasyfikacją mikrofal (RF) jako możliwy czynnik rakotwórczy dla ludzi (grupa 2B) dokonaną w 2011r. przez Międzynarodową Agencję ds. Badań nad Rakiem IARC (WHO) czy Ministerstwo Zdrowia planuje kampanie medialne informujące społeczeństwo o konieczności maksymalnego ograniczania ekspozycji na PEM i preferowania rozwiązań przewodowych w zakresie korzystania z telefonów i Internetu? Kampanie tego typu prowadzi już od kilku lat rząd Republiki Cypryjskiej, a na początku 2019r. również rząd włoski został zobowiązany wyrokiem sądu do przeprowadzenia ogólnokrajowej kampanii informacyjnej w tym zakresie.
  Advice from Cyprus government committee for the Safety of the Environment and Children’s Health https://www.jrseco.com/advice-from-cyprus-government-committee-for-the-safety-of-the-environment-and-childrens-health/
  Cyprus National Committee on Environment and Child Health
  http://www.cyprus-child-environment.org/easyconsole.cfm/id/1/lang/en

  Italian Court Orders Public Safety Campaign
  https://microwavenews.com/short-takes-archive/italian-decision-precaution
 7. W ekspertyzie pt. „Oddziaływanie elektromagnetycznych fal milimetrowych na zdrowie pracowników projektowanych sieci 5G i populacji generalnej”, opracowanej w ramach Narodowego Programu Zdrowia przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, czytamy odnośnie ochrony użytkowników implantów medycznych przed zagrożeniami elektromagnetycznymi (str. 74-75):„Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 60601-1-2:2015 (Medyczne urządzenia elektryczne – Część 1-2: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego – Norma uzupełniająca: Zakłócenia elektromagnetyczne – Wymagania i badania) urządzenia do użytku w środowisku medycznym powinny być odporne na zakłócenia powodowane przez promieniowanie radiofalowe o częstotliwościach z pasma 0,08-2,7 GHz, o poziomie nieprzekraczającym 3 V/m, a urządzenia przeznaczone do użytku w środowisku domowym – odporne na zakłócenia do poziomu 10 V/m. (…) Obecnie nie istnieją wymagania dotyczące badań odporności na promieniowanie o częstotliwościach przekraczających 2,7 GHz. Przewidywanie wyników przyszłych rozstrzygnięć normatywnych jest raczej spekulacją. Należy jednak uwzględnić fakt, że dla niektórych urządzeń elektronicznych limity odporności dla wyższych częstotliwości przyjmuje się na niższym poziomie (uwzględniając narastającą z częstotliwością oddziałującego promieniowania wrażliwość na zakłócenia). Dotychczas średni poziom ekspozycji ludności na promieniowanie radiofalowe nie przekracza 1-2 V/m (niezależnie od formalnych limitów narażenia ludności obowiązujących w poszczególnych państwach), nie stanowiąc zagrożenia dla użytkowników implantów medycznych [Moskalik, 2017]. Należy jednak podkreślić, że lokalnie poziom promieniowania oddziałującego na ludność lub pracowników przekracza wspomniane poziomy testów kompatybilnościowych, np. w otoczeniu niektórych bramkowych detektorów antykradzieżowych czy anten nadawczych sieci radiokomunikacyjnych. Taka sytuacja może mieć miejsce również w przypadku projektowanych sieci 5G.”
  W jaki sposób Ministerstwo Zdrowia planuje zabezpieczyć użytkowników implantów medycznych przed zakłóceniami w działaniu tych urządzeń powodowanymi przez pola elektromagnetyczne z sieci radiokomunikacyjnych o natężeniu powyżej poziomów określonych w testach kompatybilnościowych dla tych implantów? Proszę o wskazanie osoby, która bierze na siebie odpowiedzialność za możliwe pogorszenie stanu zdrowia i/lub zgon użytkowników tych implantów na skutek oddziaływania tego promieniowania.
 8. W niektórych krajach UE sądy zdecydowały o przyznaniu stałej renty dla osób z nadwrażliwością elektromagnetyczną (EHS), z uwagi na znaczący uszczerbek na zdrowiu. W raporcie francuskiej agencji rządowej ANSES z 2018 roku, podkreśla się, że problem EHS może dotyczyć nawet 5% społeczeństwa, co stanowi około 3,3 miliona Francuzów. ANSES ostatecznie zaleca, aby zapewnić osobom z nadwrażliwością elektromagnetyczną odpowiednie warunki (z odpowiednio zredukowanymi wartościami natężenia pola elektromagnetycznego) mieszkania, wypoczynku oraz nauki i pracy.
  Jaką pomoc przygotowuje Ministerstwo Zdrowia dla mieszkańców Polski dotkniętych tym rodzajem nadwrażliwości, szczególnie, że liczba ich wzrośnie po ewentualnym podwyższeniu norm?
 9. Biorąc pod uwagę bezprecedensową gęstość lokalizacji stacji bazowych 5G, jakie kompensaty przewiduje Rząd RP dla obywateli, których majątki/posiadłości stracą wartość z powodu zlokalizowania w ich pobliżu anteny telefonii komórkowej? Skąd będą na to fundusze?
 10. W jaki sposób rząd zamierza rozwiązać problem wielokrotnego wzrostu zużycia energii elektrycznej przez projektowaną sieć 5G i Internet Rzeczy?
 11. Czy administracja państwowa będzie obsługiwana w sieci 5G? Jeśli tak, w jaki sposób rząd planuje zabezpieczyć wrażliwe informacje przed cyberatakami i ryzykiem dostępu wywiadów obcych państw?
 12. W jaki sposób rząd zamierza zapewnić bezpieczeństwo przesyłu danych i ochronę prywatności obywateli wobec podwyższonej podatności na cyberataki planowanej sieci 5G i Internetu Rzeczy, o czym ostrzegają międzynarodowi eksperci? Jakie kompensaty przewiduje się w tych przypadkach i z jakich funduszy będą one finansowane?


PETYCJA O MORATORIUM NA 5G I REDUKCJĘ EKSPOZYCJI LUDNOŚCI NA POLA ELEKTROMAGNETYCZNE
https://naszademokracja.pl/petitions/petycja-o-moratorium-na-5g-i-redukcje-ekspozycji-ludnosci-na-pola-elektromagnetyczne

Źródła: